POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Lanczówka -20%” jest Franczyzodawca, czyli spółka Wrocławska Akademia Kulinarna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (50-030) przy ul. Świdnickiej 53,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 8992720918, REGON: 021545967 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja (rabat -20%) skierowana jest do Gości restauracji sieci Kuchnia Marche/Ekspress Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental, którzy posiadają kartę „lanczówka -20” .
 3. Promocja, czyli działanie karty „lanczówka – 20%” obowiązuje w restauracjach sieci Kuchnia Marche/Ekspress Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental.
 4. Promocja trwa od 4 maja 2022 do odwołania jej przez Organizatora.
 5. Rabaty udzielane powyższą kartą obowiązują na cały asortyment dostępny w restauracjach z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz napojów butelkowych oferowanych w restauracjach, a także opakowań jednorazowych.
 6. Promocja obowiązuje w godzinach otwarcia Restauracji.
 7. Promocja dotyczy dań sprzedawanych na miejscu w Restauracji jak również „na wynos”.
 8. Promocja nie dotyczy oferty sprzedawanej z usługą dostawy.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, czyli nie obowiązuje m.in. podczas godzin wyprzedażowych w Restauracjach bądź na zestawy, które już objęte są promocyjnymi cenami, zniżek dla studentów czy w ramach Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny itp.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja jest przeznaczona dla posiadaczy kart „lanczówka -20%”, którzy przyjdą do restauracji sieci Kuchnia Marche/Ekspress Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental, okażą kartę „lanczówka -20% „kasjerowi podczas składania zamówienia i karta zostanie „przeciągnięta” przez kasę i w ten sposób udzielony zostaje rabat -20%.
 2. Każdy Gość chcąc skorzystać z Promocji winien poinformować o tym obsługę Restauracji przy stanowisku kasowym podczas składania zamówienia i okazać Kartę.
 3. Każdy Gość w okresie trwania Promocji możne z niej skorzystać dowolną ilość razy.
 4. Karta „lanczówka -20%” zastępuje inne karty rabatowe, które istniały do tej pory. Gość, który przyjdzie do restauracji po 04.05.20022 z inną kartą rabatową, będzie miał wymienioną kartę na kartę „lanczówka -20%” i będzie musiał oddać swoja starą kartę rabatową kasjerowi.
 5. Jeśli do restauracji (bez względu na markę) przyjdzie Gość z inną kartą rabatową, która kiedyś funkcjonowała w danej marce np. karta smakosza, karta stałego gościa, czy inne, to kasjer wymienia taką starą kartę na nową kartę lanczówka -20% (karty odebrane od Gościa muszą zostać przekazane do Centrali – wymiana 1 do 1 – karta za kartę); kartę aktywuje się przez przeciągnięcie jej przez system/kasę. Przy pierwszym „przeciągnięciu” rabat należy nadać ręcznie, a kolejne wizyty i przeciągnięcia już będą same nadawały zniżkę. Przy pierwszym użyciu i aktywacji karty konieczne są dwa kroki: 1. „przeciągnięcie karty” i 2. nadanie ręcznie rabatu, przy kolejnych wizytach wystarczy już tylko samo przeciągnięcie karty aby system naliczył zniżkę
 6. Kartę kasjer każdorazowo „przeciąga” przez kasę i w ten sposób udzielony zostaje rabat -20%,
 7. wwrunkiem ciągłości rabatowej dostępnej przy użyciu karty lanczówka -20% jest konieczność użycia takiej karty przez Gościa przynajmniej raz w miesiącu w jakiejkolwiek restauracji należącej do Firmy (bez względu na markę). Jeśli Gość spóźni się choć 1 dzień, to rabat zostanie naliczony dopiero przy kolejnej wizycie (musi upłynąć od tej wizyty minimum 24h) i kolejnym zakupie w restauracji. Zasada jest taka sama jak przy pierwszym użyciu, czyli w momencie gdy karta traci ważność, to trzeba ją przeciągnąć przez kasę. Kolejne wizyty będą już automatycznie rabatowane

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy Promocji winni zgłaszać pisemnie na adres Organizatora wymieniony w 1 ust. 1.
 2. Pisemna reklamacja kierowana na adres Organizatora powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie.
 3. Reklamacje kierowane na adres Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Restauracjach marek o sieci Kuchnia Marche/Express Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental oraz na stronie https://lanczowka.pl/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany jednak nie mogą naruszać praw nabytych przez Gości.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Akademia Kulinarna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 8992720918, REGON: 021545967 (dalej „WAK”). Kontakt z Administratorem możliwy również pod adresem mailowym: odo@ochronadanych.wroclaw.pl.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 • obsługi zapytań ofertowych oraz innych zapytań;
 • ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz obsługi zapytań ofertowych;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług WAK, obsługi innych zapytań oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy WAK, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, ubezpieczeniowe;
 • podmioty współpracujące z WAK oraz podmioty powiązane z WAK osobowo lub kapitałowo.
 1. Odbiorcy danych osobowych spoza EOG

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej do USA w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. zatwierdzony zgodnie z art. 42 RODO mechanizm certyfikacji.

Może Pani/Pan uzyskać informację na temat danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w siedzibie WAK.

 1. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez WAK uzależniony jest od celu, w którym Pani/Pana dane są przetwarzane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji, skarg i wniosków;
 • okres niezbędny do obsługi zapytań ofertowych – w przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz obsługi zapytań ofertowych.
 • do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WAK lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług WAK, odpowiedzi na przesłane zapytania oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody,
 7. wniesienia sprzeciwu.
 8. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest konieczne do celów związanych z podjęciem działań przed zawarciem umowy i wykonywaniem umowy, której jest Pani/Pan stroną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie dane osobowych, których przetwarzanie odbywa się na innych podstawach jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji pozostałych celów.

 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.