REGULAMIN PROMOCJI ZAKUPU

KARTY „LANCZÓWKA -20%”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Lanczówka -20%” jest Franczyzodawca, czyli spółka Wrocławska Akademia Kulinarna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (50-030) przy ul. Świdnickiej 53,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 8992720918, REGON: 021545967 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja (karta z rabatem -20%) skierowana jest do Gości restauracji sieci Kuchnia Marche/Ekspress Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental, którzy zakupią kartę „lanczówka -20” (wzór karty promocyjnej znajduje się poniżej):

 

Koperta, w którą zapakowana jest karta „lanczówka -20%”

     Karta „lanczówka -20%”

 1. Zakupu karty rabatowej “Lanczówka” można dokonać w restauracjach sieci Kuchnia Marché, Ekspress Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental bezpośrednio u kasjera.
 2. Jednorazowy koszt zakupu karty jest to koszt 20 zł brutto.
 3. Karta honorowana jest na okaziciela.
 4. Promocja, czyli działanie karty „lanczówka – 20%” obowiązuje w restauracjach sieci Kuchnia Marche/Ekspress Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental.
 5. Promocja trwa od 07.11.2022 do odwołania jej przez Organizatora.
 6. Rabaty udzielane powyższą kartą obowiązują na cały asortyment dostępny w restauracjach z wyłączeniem napojów alkoholowych, piwa, piwa bezalkoholowego, napojów butelkowych oraz napojów energetycznych. oferowanych w restauracjach, a także toreb i opakowań jednorazowych.
 7. Promocja obowiązuje w godzinach otwarcia Restauracji.
 8. Promocja dotyczy dań sprzedawanych na miejscu w Restauracji jak również „na wynos”.
 9. Promocja nie dotyczy oferty sprzedawanej z usługą dostawy.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, czyli nie obowiązuje m.in. podczas godzin wyprzedażowych w Restauracjach bądź na zestawy, które już objęte są promocyjnymi cenami, zniżek dla studentów czy w ramach Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny itp.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja jest przeznaczona dla posiadaczy kart „lanczówka -20%”, którzy po zakupie karty, przyjdą do restauracji sieci Kuchnia Marche/Ekspress Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental, okażą kartę „lanczówka -20% „kasjerowi podczas składania zamówienia i karta zostanie „przeciągnięta” przez kasę i w ten sposób udzielony zostanie rabat -20%.
 2. Rabat -20% naliczany jest już w dniu zakupu karty. Po zakupie nowa Karta jest aktywowana przez kasjera i Gość otrzymuje rabat -20%. Każdy Gość chcąc skorzystać z Promocji winien poinformować o tym obsługę Restauracji przy stanowisku kasowym i okazać Kartę przed zamknięciem paragonu fiskalnego.
 3. Każdy Gość w okresie trwania Promocji może z niej skorzystać dowolną ilość razy.
 4. Kartę kasjer każdorazowo „przeciąga” przez kasę i w ten sposób udzielony zostanie rabat -20%,
 5. Warunkiem ciągłości rabatowej dostępnej przy użyciu karty lanczówka -20% jest konieczność użycia takiej karty przez Gościa przynajmniej jeden raz w miesiącu (30 dni) w jakiejkolwiek restauracji należącej do sieci (bez względu na markę). W przypadku użycia karty po upływie 30 dni, karta jest aktywowana ponownie, natomiast rabat zostanie naliczony dopiero przy kolejnej wizycie i zakupie w restauracji (musi upłynąć od tej wizyty minimum 24h)3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy Promocji winni zgłaszać pisemnie na adres Organizatora wymieniony w 1 ust. 1.
 2. Pisemna reklamacja kierowana na adres Organizatora powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie.
 3. Reklamacje kierowane na adres Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Restauracjach marek o sieci Kuchnia Marche/Ekspress Kuchnia Marche, Lepione, Sevi Kebab, Express Oriental, Sevi Oriental oraz na stronie https://lanczowka.pl/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany jednak nie mogą naruszać praw nabytych przez Gości.

 

5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Akademia Kulinarna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (50-030), przy ul. Świdnicka 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 8992720918, REGON: 021545967 (dalej „WAK”). Kontakt z Administratorem możliwy również pod adresem mailowym: odo@ochronadanych.wroclaw.pl.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 3. obsługi zapytań ofertowych oraz innych zapytań;
 4. ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz obsługi zapytań ofertowych;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług WAK, obsługi innych zapytań oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami.
 4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. dostawcy WAK, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, ubezpieczeniowe;
 2. podmioty współpracujące z WAK oraz podmioty powiązane z WAK osobowo lub kapitałowo.
 3. Odbiorcy danych osobowych spoza EOG

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej do USA w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. zatwierdzony zgodnie z art. 42 RODO mechanizm certyfikacji.

Może Pani/Pan uzyskać informację na temat danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w siedzibie WAK.

 1. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez WAK uzależniony jest od celu, w którym Pani/Pana dane są przetwarzane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji, skarg i wniosków;
 2. okres niezbędny do obsługi zapytań ofertowych – w przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz obsługi zapytań ofertowych.
 3. do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WAK lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług WAK, odpowiedzi na przesłane zapytania oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody,
 7. wniesienia sprzeciwu.
 8. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest konieczne do celów związanych z podjęciem działań przed zawarciem umowy i wykonywaniem umowy, której jest Pani/Pan stroną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie dane osobowych, których przetwarzanie odbywa się na innych podstawach jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji pozostałych celów.

 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.